0912.510.589

Facebook

Zalo

fb Thành lập doanh nghiệp tại Hải Phònghttps://www.facebook.com/thanhlapdoanhnghiephaiphong gg Thành lập doanh nghiệp tại Hải Phònghttps://www.google.com/ link Thành lập doanh nghiệp tại Hải Phònghttps://twitter.com/
SỰ CHUẨN BỊ VỮNG CHẮC CHO TƯƠNG LAI CỦA BẠN
fb Thành lập doanh nghiệp tại Hải Phònghttps://www.facebook.com/thanhlapdoanhnghiephaiphong gg Thành lập doanh nghiệp tại Hải Phònghttps://www.google.com/ link Thành lập doanh nghiệp tại Hải Phònghttps://twitter.com/

Điều chỉnh tờ khai thuế GTGT khi phát hiện sai sót

Điều chỉnh Tờ khai thuế Giá trị gia tăng theo tháng, quý đối với trường hợp đã khai thuế sau đó phát hiện có sai sót

Điều chỉnh Tờ khai thuế Giá trị gia tăng

Ngày 13/6/2019, Quốc Hội ban hành Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020, theo đó tại Điều 44 có quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:

“a) Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo tháng;

b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý.”

Ngày 29/9/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 80/2021/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022, trong đó tại Điều 86 có quy định Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:

“Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế thực hiện theo quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 44 Luật Quản lý thuế và Điều 10 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP. Thời hạn nộp thuế được thực hiện theo quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 55 Luật Quản lý thuế và Điều 18 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP. Trường hợp thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó theo quy định tại Bộ Luật dân sự.”

Tuy nhiên trong thực tế có nhiều trường hợp NNT đã nộp Tờ khai thuế Giá trị gia tăng (GTGT) theo tháng, theo quý, sau đó phát hiện có sai sót trước khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra thì thực hiện gửi tờ khai điều chỉnh tới cơ quan thuế như sau:

STT Trường hợp Người nộp thuế (NNT)
1 Điều chỉnh giảm thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ (HHDV) mua vào, đồng thời làm tăng thuế GTGT phải nộp Gửi tờ khai bổ sung của tháng phát hiện sai sót và tích vào ô KHBS trên ứng dụng gửi tờ khai, đồng thời tự tính phạt chậm nộp theo quy định.
2 Điều chỉnh tăng thuế GTGT của HHDV mua vào, đồng thời làm tăng thuế GTGT được khấu trừ Gửi tờ khai bổ sung của tháng phát hiện sai sót và tích vào ô KHBS trên ứng dụng gửi tờ khai.                                                        Đối với kỳ khai thuế hiện tại: Thực hiện khai trên chỉ tiêu IV.2 của tờ khai thuế GTGT (Điều chỉnh tăng thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước).
3 Điều chỉnh tăng thuế GTGT của HHDV bán ra, đồng thời làm tăng thuế GTGT phải nộp Gửi tờ khai bổ sung của tháng phát hiện sai sót và tích vào ô KHBS trên ứng dụng gửi tờ khai, đồng thời tính phạt chậm nộp theo quy định.
4 Điều chỉnh tăng thuế GTGT của HHDV bán ra, đồng thời làm giảm thuế GTGT được khấu trừ Gửi tờ khai bổ sung của tháng phát hiện sai sót và tích vào ô KHBS trên ứng dụng gửi tờ khai.
Đối với kỳ khai thuế hiện tại: Thực hiện khai trên chỉ tiêu IV.1 Điều chỉnh giảm thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước.
5 Điều chỉnh giảm thuế GTGT của HHDV mua vào, đồng thời làm giảm thuế GTGT được khấu trừ Thực hiện gửi tờ khai bổ sung của tháng phát hiện sai sót và tích vào ô KHBS trên ứng dụng gửi tờ khai.
Đối với kỳ khai thuế hiện tại: Thực hiện khai trên chỉ tiêu IV.1 Điều chỉnh giảm thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước.